Detall Departament

Direcció General de Funció Pública

DIR3 A10017782
Telèfon: 961248180 - Fax: 961248183
dgfp@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de funció pública, ordenació, provisió i relacions sindicals, així com de planificació de l'ocupació pública del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
 • Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
 • Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública i adscrita a aquesta, la Direcció General de Funció Pública exerceix, entre altres, les competències següents:
 • a) Elaborar les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat gestionats per la conselleria, gestionar els plans d'ocupació i els procediments de reassignació d'efectius, dissenyar la classificació de llocs de treball i el sistema retributiu del personal en coordinació amb la conselleria competent en matèria de pressupostos.
 • b) Realitzar les actuacions materials necessàries per a la gestió, manteniment i actualització del Registre de Personal de la Generalitat així com del sistema de cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials.
 • c) Elaborar projectes normatius, informes i directrius en matèria de funció pública.
 • d) Gestionar el personal i l'aplicació del règim d'incompatibilitats, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans.
 • e) Gestionar els processos d'accés i progressió de grau en el sistema de carrera professional horitzontal, el nivell competencial i l'antiguitat.
 • f) Gestionar la provisió temporal i definitiva dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.
 • g) Gestionar les relacions amb les organitzacions sindicals, associacions professionals i representació del personal, així com realitzar el seguiment i la coordinació dels processos electorals dels òrgans de representació del personal empleat públic i de la negociació col·lectiva.
 • h) Planificar l'ocupació pública mitjançant l'elaboració, coordinació i seguiment dels instruments previstos en la normativa vigent.
 • i) Dur a terme la gestió de l'avaluació de l'acompliment del treball del personal de l'administració de la Generalitat de manera coordinada amb l'òrgan que ostente les competències en matèria d'Inspecció General de Serveis.
Responsable del departament: JAVIER LORENTE GUAL