Detall Departament

Direcció Territorial d'Educació, Universitats i Ocupació - València

DIR3 A10017755
46009 - València
Telèfon: 012
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • .
  • Correspon als titulars de les direccions territorials la direcció de tots els serveis, programes i activitats que desenvolupen les unitats i els centres dependents o integrats en la direcció territorial, i exercir les funcions de direcció, coordinació i control d'aquests.
  • 1. Correspon a cada director o directora territorial d'Educació, Cultura i Esport, en l'àmbit del territori respectiu, exercir les atribucions en matèria de personal docent no universitari a què es refereix el Reial decret 3186/1978, d'1 de desembre, de desconcentració de funcions en les delegacions provincials del Ministeri d'Educació i Ciència.
  • 2. També li correspon resoldre les sol·licituds d'autorització prèvia a la desafectació dels immobles i edificis públics escolars de propietat municipal a què es refereix el Reial decret 605/1987, de 10 d'abril, pel qual es regula el procediment d'autorització prèvia a la desafectació dels de propietat municipal, segons el procediment establit en aquest.
  • 3. Igualment, correspon a aquesta unitat, en l'àmbit territorial respectiu, conéixer i, si és el cas, autoritzar les activitats que es desenvolupen en els centres docents públics i en els serveis o departaments de la direcció territorial, quan siguen promogudes per particulars i organismes no dependents d'aquesta.
  • 4. Així mateix, són competents per a l'aprovació dels programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris, d'acord amb el procediment establit en la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
  • --
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: INMACULADA BEATRIZ MURGUI MUÑOZ