Detalle Departamento

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ

12001 - Castelló de la Plana
Telèfon: 012 - Fax: 964333572

Funcions:
  • .
  • 1. La persona al capdavant de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic, amb rang de subdirecció general, exercirà la delegació de l'administració financera de la Generalitat i serà la representant permanent de la Conselleria en el terme de la seua jurisdicció en el seu àmbit competencial. Amb aquest caràcter i representació exercirà la direcció immediata de tots els serveis, els programes i les activitats que en matèria econòmica desenvolupen els diversos òrgans integrats en la direcció territorial, així com les funcions de direcció, coordinació i control d'aquells, i serà l'òrgan regular i normal de relació amb els serveis centrals.
  • 2. Sense perjudici de les funcions atribuïdes a l'Agència Tributària Valenciana pel seu Estatut, correspondrà a les direccions territorials exercir i procurar el desenvolupament correcte de les competències pròpies de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en l'àmbit territorial i material respectiu, mentre no estiguen atribuïdes específicament a altres òrgans de l'Administració. Per a exercir correctament les seues funcions, tindran atribuïdes les competències que assenyalen les normes legals i reglamentàries. En particular, tenen aquestes funcions:
  • a) Coordinar, controlar i impulsar el funcionament de totes les unitats administratives de la direcció territorial, assumint-ne la direcció immediata.
  • b) Coordinar la direcció territorial amb els òrgans centrals de la Conselleria, i, en general, amb qualsevol altre òrgan i institució.
  • c) Totes les altres relacionades amb les funcions en matèria d'hisenda i model econòmic no atribuïdes a l'Agència Tributària Valenciana que li encomanen en el seu àmbit territorial els òrgans directius superiors de la Conselleria.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: CARLOS LLOPIS RAUSA