Detall Departament

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

DIR3 A10017686
Telèfon: 961208703
dgtic@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, respecte a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en matèria de seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat, i la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.
  • Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
  • Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació exerceix, entre altres, les competències següents:
  • a) Assumir, en matèria d'administració electrònica, les competències definides en l'article 93 de competències horitzontals en tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  • b) Assumir, en matèria de seguretat informàtica, les competències definides en els articles 8, 11, 13 i 14 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.
  • c) Assumir les competències de servei especialitzat de la Central de Compres per a la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, de conformitat amb el que s'ha indicat en l'Ordre 8/2014, de 5 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per a la designació de servei especialitzat i la declaració de noves categories de subministraments i serveis centralitzats.
  • d) Assumir les competències de reenginyeria de processos en el seu àmbit d'actuació, en coordinació amb la conselleria que ostente les competències de simplificació administrativa establides en les disposicions legals i reglamentàries, així com la col·laboració deguda amb aquelles unitats administratives encarregades de l'organització i planificació que tinguen funcions d'anàlisis o reenginyeria de processos.
  • e) Exercir les competències de planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració pública.
  • f) Assumir les competències de direcció, planificació i supervisió de les activitats de la societat mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC), establida en l'article 104 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
Responsable del departament: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE