Detalle Departamento

Direcció Territorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca - València

46009 - València
Telèfon: 012

Funcions:
  • ·
  • 1. En l'àmbit territorial que corresponga en cada una de les províncies dependents de la Subsecretaria, hi haurà, amb nivell de subdirecció general, una direcció territorial que haurà de dirigir i coordinar els serveis, les seccions i les unitats administratives que s'hi adscriuen i vetlar pel seu funcionament correcte, adoptant les mesures que calguen.
  • 2. La direcció territorial, en coordinació amb els òrgans directius implicats, podrà encomanar al seu personal aquelles activitats pròpies de la seua condició professional, relacionades amb qualsevol línia de treball desenvolupada en la seua província, en funció de les necessitats, amb independència de la unitat en què estiga destinat.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: ISABEL GOMIS MORATAL