Detall Departament

Servei Territorial d'Infraestructures Públiques - València

DIR3 A10017996
46009 - València
Telèfon: 012 - Fax: 963426481
Rang: Servei
Funcions:
  • Li correspon l'exercici de les funcions següents:
  • a) Realitzar el manteniment, conservació i vigilància de la xarxa de carreteres autonòmica i de les seues instal·lacions i elements patrimonials annexos.
  • b) Fer els treballs relatius a la defensa de les carreteres en situacions d'emergència o extraordinàries.
  • c) Elaborar les propostes d'autorització i llicències la resolució de les quals siga competència de la Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans, en relació amb les activitats que es desenvolupen en la carretera i les seues zones de limitació d'usos.
  • d) Dur a terme les actuacions derivades de l'exercici de les funcions d'inspecció, seguiment i control de les concessions d'obra pública.
  • e) Realitzar el manteniment, la conservació i la vigilància de la resta d'infraestructures públiques i de les seues instal·lacions i elements patrimonials que expressament se li encomane, com, per exemple, la xarxa de transport públic o les vies verdes.
  • f) Dur a terme la redacció de projectes, així com la gestió, construcció i control de les obres que se li encomanen en matèria d'infraestructures públiques i projectes urbans.
  • g) Gestionar el parc de vehicles adscrits al Servei, tallers, laboratoris i altres instal·lacions.
  • h) Aquelles altres funcions que se li encomanen en matèries de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres servicis.
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP : · Alacant: Churruca, 29 · Castelló: Germans Bou, 47 · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I), excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres