Detall Departament

Servici de Sanitat Vegetal

DIR3 A10018133
46460 - Silla
Telèfon: 961207690 - Fax: 961207700
spf_silla@gva.es
Rang: Servei
Funcions:
 • Li corresponen les funcions següents:
 • a) Desplegar i aplicar els programes de protecció, prevenció, defensa, control i erradicació de plagues i malalties dels cultius, incloent-hi les campanyes institucionals.
 • b) Difondre, fomentar i controlar els programes sanitaris de les explotacions i de les seues associacions i agrupacions, i gestionar les ajudes derivades d'estos.
 • c) Desenvolupar i aplicar els programes de lluita biològica i gestió integrada de plagues, i els plans derivats de l'autorització i l'ús sostenible de productes fitosanitaris.
 • d) Gestionar els registres d'establiments de comercialització de material vegetal, el seu control i l'expedició de passaports fitosanitaris.
 • e) Gestionar el registre d'ITEAF (estacions d'inspecció d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris) i el registre REGANIP (Registre d'aeronaus i instal·lacions permanents), així com la seua inspecció i control.
 • f) Gestionar el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO) i qualsevol altre registre corresponent en matèria de la seua competència.
 • g) Controlar les parcel·les incloses en protocols d'exportació a tercers països.
 • h) Gestionar el Laboratori de Diagnòstic Fitopatològic de Sanitat Vegetal de Silla.
 • i) Qualsevol altra funció de finalitat anàloga que se li encomane.
 • Les funcions assenyalades en les lletres a a g s'exerciran, si és el cas, en coordinació amb l'òrgan directiu competent en matèria de qualitat agroalimentària.
Responsable del departament: VICENTE DALMAU SORLI