Detalle Departamento

SERVEI DE CONCILIACIÓ D'USOS I SENSIBILITZACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

Telèfon: 961208471 - Fax: 961208490

Funcions:
 • .
 • a) Gestionar les polítiques d'informació, promoció i conscienciació ciutadana en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • b) Realitzar actuacions per al desenvolupament, la promoció i la dinamització d'alternatives a l'ús cultural del foc en zones de risc.
 • c) Regular els aprofitaments i usos forestals amb finalitats de prevenció d'incendis en el marc de la sostenibilitat forestal i com a eina per a coadjuvar en l'economia rural del territori.
 • d) Dur a terme actuacions per al foment i la dinamització de la participació ciutadana en la política de prevenció d'incendis forestals, així com per a la promoció i dinamització del voluntariat en activitats en prevenció d'incendis forestals.
 • e) Elaborar, gestionar i tramitar línies de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals.
 • f) Promoure convenis de col·laboració amb les associacions, el voluntariat i les federacions esportives que utilitzen la forest com a base de les seues activitats.
 • g) Executar les polítiques de prevenció, compatibilitat i conciliació en l'ús públic i recreatiu de les forests.
 • h) Desenvolupar activitats orientades a la formació i sensibilització ciutadana dels diferents sectors, campanyes institucionals d'educació ambiental en l'àmbit d'aquesta direcció general i cursos de formació en la prevenció d'incendis forestals.
 • i) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
 • ---
Responsable del departament: JUAN MANUEL MOLINER ESCRIG