Detall Departament

Servei Territorial de Medi Ambient - València

DIR3 A10017880
46009 - València
Telèfon: 012 - Fax: 963426749
Rang: Servei
Funcions:
  • Li correspon l'exercici de les funcions següents:
  • a) Coordinar les tasques dels agents mediambientals, i de les diferents unitats administratives que se li assignen, en l'àmbit de la seua competència.
  • b) Tramitar els procediments administratius i emetre els informes que corresponga en matèria d'espais naturals protegits i biodiversitat, Xarxa Natura 2000, gestió forestal sostenible, caça i pesca esportiva, i les altres funcions pròpies de la Direcció General de Medi Natural i Animal que se li atribuïsquen.
  • c) Tramitar els procediments administratius i emetre els informes que corresponga en matèria de qualitat ambiental, residus, contaminació atmosfèrica i acústica, intervenció administrativa ambiental, qualitat de l'aire, protecció del medi ambient atmosfèric, i les altres funcions pròpies de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental que se li atribuïsquen.
  • d) Tramitar els procediments administratius i emetre els informes que corresponga en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, i les altres funcions pròpies de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental que se li atribuïsquen.
  • e) Elaborar els actes administratius i resolucions que corresponga dictar a la persona titular de la direcció territorial en virtut de la normativa aplicable, en l'àmbit de les matèries i funcions pròpies del Servei.
  • f) Gestionar el parc de vehicles adscrits al Servei.
  • g) Aquelles altres funcions que se li encomanen en matèria de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres servicis.
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres