Detalle Departamento

SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA

46001 - València
Telèfon: 961271717 - Fax: 961271923

Funcions:
 • a) Dur a terme la tramitació, instrucció i proposta de resolució dels expedients relatius a infraccions de l'ordre social, modificacions de les condicions de treball, autorització de treball de menors en espectacles públics i la resta d'actuacions relatives a ordenació laboral.
 • b) Tramitar els expedients de regulació d'ocupació.
 • c) Gestionar les comunicacions d'obertures de centres de treball.
 • d) Mantindre actualitzat el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) i tramitar l'autorització de plans de treball per a activitats amb amiant.
 • e) Dur a terme tots els tràmits relatius al Registre d'Empreses Acreditades en el sector de la construcció (REA).
 • f) Exercir, en l'àmbit provincial, les facultats en matèria de vagues, tancaments patronals, conflictes col·lectius i registre de convenis.
 • g) Actuar com a depositari dels estatuts d'organitzacions sindicals i empresarials, així com de les actes d'eleccions sindicals.
 • h) Exercir les funcions de mediació, arbitratge i conciliació prèvia a la via judicial.
 • i) Dur a terme la tramitació, instrucció i proposta de resolució dels expedients relatius a cooperatives i societats laborals domiciliades en la respectiva província, així com exercir les funcions normativament atribuïdes a l'Oficina Territorial del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
 • j) Exercir les funcions administratives en matèria d'autorització i registre de les empreses de treball temporal, així com les referents als serveis de prevenció aliens i a les entitats que exercisquen l'activitat d'auditoria dels sistemes de prevenció de les empreses.
 • k) Exercir les competències en relació amb el registre i depòsit de les actes de les persones delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut, així com la seua acreditació, en els termes del Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Consell, o norma que el substituïsca.
 • l) Dur a terme la gestió i el seguiment dels ingressos provinents dels procediments sancionadors respecte de les matèries que siguen competència del servei territorial, així com el control de la recaptació per ingressos indeguts i reintegraments de subvencions.
 • m) Qualsevol altra que li encomanen les persones titulars dels òrgans dels quals depén respecte de les matèries que li són pròpies.
 • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: LAURA FAVIERES CATALA