Detall Departament

CENTRE DE VALORACIÓ I ORIENTACIÓ DE LA DISCAPACITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA - VALÈNCIA

46008 - València
Telèfon: 012 - Fax: 963989551
Rang: Unitat funcional
Funcions:
  • Els equips de valoració de minusvalideses, integrats en els centres de valoració i orientació de discapacitats tenen les següents funcions:
  • a) Efectuar la valoració de les situacions de minusvalidesa i formular al titular de la Direcció Territorial de Benestar Social els dictàmens tecnicofacultatius, en matèria de:
  • a.1.) Qualificació del grau de minusvalidesa, revisió d'aquest per agreujament, milloria o error de diagnòstic i/o valoració.
  • a.2) Determinació del termini a partir del qual es podrà instar la revisió de grau de minusvalidesa per agreujament o milloria.
  • b) Determinar i formular al titular de la direcció territorial de Benestar Social el corresponent dictamen tecnicofacultatiu sobre el grau de minusvalidesa i valoració de les diferents situacions exigides per a tenir dret a les prestacions socials i econòmiques previstes en el Reial Decret 383/1984, d'1 de febrer, pel qual s'estableix i es regula el sistema de prestacions previst en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Persones amb Minusvalidesa.
  • c) Determinar i formular al titular de la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent dictamen tecnicofacultatiu sobre el grau de minusvalidesa, així com la necessitat de concurs d'una altra persona, a l'efecte de les prestacions d'invalidesa en la seua modalitat no contributiva i protecció familiar per fill a càrrec minusvàlid, regulades en el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  • d) Determinar les dificultats per a utilitzar transports públics col·lectius, així com dictaminar sobre la mobilitat reduïda, i sobre l'accés als diferents serveis i prestacions als efectes previstos en la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, i normes de desenvolupament.
  • e) Prestar assistència tècnica i assessorament en matèria de la seua competència quan així li siga requerit per la Direcció Territorial de Benestar Social o per qualsevol altre òrgan amb competències en matèria de discapacitats.
  • f) Aquelles altres funcions que legalment o reglamentàriament els siguen atribuïdes.
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP : · Alacant: Churruca, 29 · Castelló: Germans Bou, 47 · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I), excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres