Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS

DIR3 A10021221
46004 - València
Telèfon: 963869162 - Fax: -
Rang: Subdirecció General
Funcions:
 • ·
 • A la Sotsdirecció General de Relacions Laborals li correspon dirigir, planificar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis que estan sota la seua dependència, així com exercir les funcions següents:
 • a) Executar la legislació laboral.
 • b) Ordenar, en el seu àmbit funcional, l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com tramitar els expedients sancionadors de l'ordre social i de prevenció de riscos laborals.
 • c) Conéixer, analitzar i tramitar els procediments de regulació d'ocupació i els relacionats amb la intervenció administrativa en les relacions laborals d'àmbit superior al provincial, així com aquells que per la seua especial transcendència laboral, social o econòmica decidisca assumir la direcció general.
 • d) Exercir les facultats transferides a la Generalitat en matèria de representació col·lectiva i dret de reunió de les persones treballadores.
 • e) Tramitar el registre i dipòsit dels plans d'igualtat.
 • f) Autoritzar, si escau, la substitució de les sancions accessòries previstes en matèria d'infraccions i sancions en l'Ordre Social, per l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat en l'empresa.
 • g) Tramitar la proposta de disposicions per a garantir el manteniment dels serveis essencials a la Comunitat Valenciana, en ocasió de l'exercici del dret de vaga.
 • h) Fomentar estudis, assessoraments i resolucions sobre sistemes d'organització del treball i relacions humanes en els centres de treball i la igualtat en l'àmbit de les relacions laborals.
 • i) Prestar assistència dins de l'exercici de les funcions que, com a servei públic essencial, corresponen a l'Autoritat Laboral i Autoritat Autonòmica de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana.
 • j) Exercir les competències atribuïdes a la Generalitat en matèria d'oci i temps lliure de les persones treballadores.
 • k) Exercir les competències que comporten l'exercici d'autoritat pública, les de l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes d'Eleccions a òrgans de representació del personal en l'empresa i a òrgans de representació del personal empleat públic, així com les d'inspecció i, si escau, sanció.
 • l) Promoure la sensibilització, en l'àmbit de les relacions laborals, per a la implicació de les empreses de la Comunitat Valenciana en programes de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • m) Donar suport administratiu a l'Observatori Valencià del Treball Decent.
 • n) Donar suport administratiu al Consell Valencià del Treball Autònom.
 • o) Coordinar les direccions territorials en la tramitació dels expedients i procediments competència de la Direcció General.
 • p) Estudiar, informar i proposar disposicions normatives en l'àmbit de treball.
 • q) Tramitar les propostes de contractació administrativa de la direcció general.
 • r) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
 • ---