Detall Departament

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I GESTIÓ DE PROGRAMES

DIR3 A10021674
46004 - València
Telèfon: 963869033 - Fax: -
Rang: Servei
Funcions:
 • a) Executar les disposicions i normes legals en matèria de relacions individuals i col·lectives de treball, i proposar-ne el desenvolupament.
 • b) Tramitar els expedients atribuïts a l'autoritat laboral en matèria de mobilitat geogràfica, quan no siguen competència de les direccions territorials.
 • c) Gestionar la tramitació del calendari de festes laborals en l'àmbit local i de festes pròpies de la Comunitat Valenciana.
 • d) Tramitar, en els casos que escaiga, els procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major, en els termes legalment previstos, així com l'emissió d'informe sobre aquests procediments, d'acord amb el que es disposa en la normativa en matèria concursal, que afecten distints centres de treball d'una mateixa empresa, ubicats en més d'una província dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • e) Gestionar l'autorització i registre de les empreses de treball temporal que no siguen competència de les direccions territorials.
 • f) Exercir totes les funcions atribuïdes per la legislació vigent a l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes d'Eleccions a òrgans de representació del personal en l'empresa i a òrgans de representació del personal empleat públic; i regular, en execució de la legislació de l'Estat, tots els processos electorals sindicals, i determinar la representativitat de les organitzacions sindicals.
 • g) Exercir la coordinació dels serveis de mediació, arbitratge i conciliació laboral en les relacions individuals i col·lectives de treball.
 • h) Tramitar els expedients en matèria de vagues, tancaments patronals i conflictes col·lectius que afecten més d'una província, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 • i) Realitzar estudis i informes sobre diferents aspectes vinculats a les relacions laborals, a través de la gestió de la informació jurídica i econòmica de les empreses i sectors econòmics presents en l'economia valenciana.
 • j) Exercir les funcions en matèria de registre de convenis col·lectius de treball i acords col·lectius d'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • k) Exercir les funcions inherents a l'Oficina Pública de Dipòsit d'Estatuts de les organitzacions de persones treballadores i personal funcionari, de les associacions empresarials i professionals d'àmbit de comunitat autònoma, així com el Registre Autonòmic d'Associacions de Treballadors i Treballadores Autònoms i el Registre de Convenis, Acords Col·lectius de Treball i Plans d'Igualtat.
 • l) Expedir la certificació acreditativa de la capacitat representativa en la Comunitat Valenciana de les organitzacions sindicals, i el dipòsit i publicitat en matèria d'eleccions a òrgans de representació de les persones treballadores en l'empresa i del personal al servei de les Administracions Públiques.
 • m) Exercir les funcions administratives en matèria d'autorització i registre de les empreses acreditades del sector de la construcció.
 • n) Desenvolupar i gestionar els aspectes col·lectius de l'Estatut del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, i especialment, el registre i determinació de la representativitat de les associacions professionals de persones treballadores autònomes, de conformitat amb la seua normativa reguladora.
 • o) Promocionar l'elaboració i implantació de plans d'igualtat en les empreses i el registre i … (veure Ordre 10/2022)
 • ---