Detalle Departamento

SERVICI DE PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA

Telèfon: 961208509 - Fax: 961208493

Funcions:
  • .
  • a) Realitzar funcions d'explotació i gestió del sistema de vigilància i control de la qualitat de l'aire.
  • b) Gestionar les actuacions relatives al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  • c) Dur a terme les actuacions relatives a les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.
  • d) Formular proposta d'actuacions en matèria de contaminació acústica.
  • e) Tramitar la concessió de l'etiqueta ecològica europea.
  • f) Tramitar les certificacions de les convalidacions per inversions mediambientals.
  • g) Gestionar el registre de centres segons el Reglament relatiu al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), així com el registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.
  • h) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
  • ---
Responsable del departament: BEATRIZ FATAS JUBERIAS