Detall Departament

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

DIR3 A10023533
46001 - València
Telèfon: 963108570
info_ivaj@gva.es
Rang: Secretaria autonòmica
Departaments dependents
Funcions:
 • ·
 • L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) és un organisme autònom de la Generalitat, amb personalitat jurídica, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia de gestió, adscrit al departament competent en matèria de joventut. Es regeix pel que s'estableix en la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut i la seua normativa de desenvolupament, en la legislació en matèria de sector públic instrumental i la resta de legislació aplicable als organismes autònoms.
 • L'Institut Valencià de la Joventut és l'organisme encarregat de coordinar les polítiques de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 • Les funcions de la Direcció General, d'acord amb el que es preveu en l'article 11 de la Llei 15/2017, seran:
 • a) Dirigir l'actuació de l'IVAJ.
 • b) Desenvolupar els plans i programes d'actuació de l'IVAJ.
 • c) Aprovar les instruccions sobre l'organització i el funcionament de l'IVAJ.
 • d) Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats.
 • e) Exercir la direcció superior del personal de l'IVAJ i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • f) Aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'IVAJ, previ informe del Consell Rector.
 • g) Efectuar la coordinació i el seguiment de l'EVJ, elaborar l'informe d'avaluació de l'EVJ per a la seua aprovació pel Consell Rector i, a iniciativa pròpia, l'elaboració de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'IVAJ per a la seua elevació al Consell Rector.
 • h) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'IVAJ dins dels límits legals i pressupostaris.
 • i) Elevar al Consell Rector els comptes de l'IVAJ, per a l'informe previ a la seua aprovació per la Presidència
 • j) Subscriure contractes en nom de l'IVAJ.
 • k) Elaborar els acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector, i executar aquells que siguen adoptats i corresponguen a les competències de l'organisme.
 • l) Traslladar els acords adoptats pel Consell Rector als òrgans que ostenten la competència per a executar-los, quan aquesta no corresponga a l'IVAJ.
 • m) Organitzar els serveis dependents de l'IVAJ dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.
 • n) Gestionar els recursos econòmics de l'ens.
 • o) Resoldre els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • p) Dirigir l'Observatori Valencià de la Joventut.
 • q) Les que li encomanen els altres òrgans directius de l'IVAJ.
 • r) Qualsevol altra funció anàloga que resulte de la normativa que regule el funcionament de l'organisme.
 • --
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP : · Alacant: Churruca, 29 · Castelló: Germans Bou, 47 · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I), excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: VICENTE RIPOLL GIMENO