Detall Departament

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

DIR3 A10023978
46002 - València
Telèfon: 962936621 - Fax: 963539333
ivc@gva.es
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
 • L'entitat de dret públic CulturArts Generalitat passa a denominar-se Institut Valencià de Cultura, que conserva la naturalesa d'entitat de dret públic i, consegüentment, la personalitat jurídica, el patrimoni propi, els recursos i la plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins de desenvolupament de la política de la Generalitat en l'àmbit de la cultura, l'art i l'oci en general, i de les arts escèniques, de la música, la cinematografia, com també amb relació a les activitats de conservació i restauració del patrimoni, de foment d'unitats artístiques estables i de gestió d'espais culturals.
 • (LLEI 1/2018)
 • ---
 • Les funcions pròpies de CulturArts Generalitat per al compliment dels seus fins, sense perjuí i amb subjecció, en tot cas, a les funcions atribuïdes a la conselleria amb competències en matèria de cultura, són les següents:
 • a) La programació, gestió, producció i exhibició d'activitats de naturalesa cultural que es desenrotllaran en les instal·lacions pròpies de CulturArts Generalitat, així com en aquells espais que, encara que no són de la seua titularitat, es troben sota acords o convenis de cessió.
 • b) Desenrotllar i fomentar les unitats artístiques estables de titularitat de la Generalitat i totes les que se li encomanen.
 • c) Protegir, conservar i promoure l'enriquiment dels béns que integren el patrimoni cultural tutelat per CulturArts Generalitat, i la defensa, promoció, localització, adquisició i investigació del patrimoni cultural en general, sempre que hi haja una justificació en la intervenció o a través de la cooperació al desenrotllament, amb especial atenció al valencià, com a element bàsic de la nostra cultura i economia, sense perjuí de les competències i potestats administratives que exercix la conselleria amb competències en matèria de cultura.
 • d) La gestió dels museus de titularitat de la Generalitat que li encomane la conselleria amb competències en matèria de cultura, així com la realització d'activitats museístiques, en coordinació amb els centres adequats en cada cas, relatives a aquelles manifestacions artístiques destacades en la nostra identitat cultural però escassament presents en el panorama museístic de la Comunitat Valenciana.
 • e) La difusió del coneixement de totes estes arts, fomentant l'assistència dels ciutadans a la seua programació i activitats, i potenciant el seu estudi per mitjà de biblioteques i centres de documentació especialitzats.
 • f) Proposar a la conselleria amb competències en matèria de cultura i gestionar, si és el cas, la creació, la investigació, l'estudi i la formació com a mitjans principals de perfeccionament professional de CulturArts Generalitat, així com la difusió i/o publicació dels resultats obtinguts. En particular, la formació de tècnics i personal especialitzat en adquisició, recuperació, conservació, restauració, documentació, exhibició, foment, promoció i difusió dels béns integrants del patrimoni cultural, especialment del valencià, i l'acreditació de la seua capacitació.
 • g) Vetlar pel descobriment, formació i promoció de jóvens talents en les activitats objecte de les seues competències. Impulsar i donar suport als nous formats, tendències i continguts culturals per al seu desenrotllament a la Comunitat Valenciana.
 • h) L'execució material i supervisió de qualsevol tipus d'operacions de conservació i de restauració i, en general, d'intervencions sobre béns culturals que se li encomanen. La realització de diagnosi d'estats de conservació i dotació, així com d'informes sobre el seu interés cultural i de projectes de conservació i restauració d'estos; ...
 • (Vegeu Decret 5/2013).
 • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP : · Alacant: Churruca, 29 · Castelló: Germans Bou, 47 · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I), excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: VICENTE JOSÉ BARRERA SIMÓ