Detall Departament

SERVEI D'ORDENACIÓ ACADÈMICA

DIR3 A10024496
46015 - València
Telèfon: 961970601
soa@difusio.gva.es
Rang: Servei
Funcions:
 • ·
 • a) Proposar l'ordenació acadèmica d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació de Persones Adultes.
 • b) Elaborar els currículums oficials corresponents als ensenyaments indicats en l'apartat anterior, així com l'establiment de criteris i d'orientacions per a la impartició als centres docents, a fi de fomentar l'autonomia pedagògica.
 • c) Proposar la resolució d'equivalències d'estudis, a efectes acadèmics i professionals, entre anteriors ordenacions del sistema educatiu i l'ordenació vigent, i col·laborar amb l'alta inspecció en la tramitació d'equivalències d'estudis cursats per ciutadans d'altres països de la Unió Europea.
 • d) Convocar premis extraordinaris al rendiment acadèmic en aquells ensenyaments l'ordenació dels quals correspon a aquest servei.
 • e) Estudiar, proposar o col·laborar amb la Direcció General de Personal Docent per a establir les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir el personal docent.
 • f) Proposar resolucions individualitzades de situacions acadèmiques de l'alumnat.
 • g) Proposar la regulació acadèmica i organitzativa dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • h) Gestionar i realitzar la proposta de resolució de les acreditacions i els reconeixements del personal tècnic superior d'Educació Infantil, excepte en aquells aspectes que siguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • i) Gestionar i realitzar la proposta de resolució de les sol·licituds d'idoneïtat i titulació del professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i de Persones Adultes dels centres privats.
 • j) Gestionar i organitzar proves de Batxillerat per a persones majors de díhuit anys i vint anys per a l'obtenció, respectivament, del títol de Graduat d'Educació Secundària i del títol de Batxiller.
 • --
Responsable del departament: MARIA TERESA CARRASCO MATEU