Detall Departament

SERVEI DE TÍTOLS, PROGRAMES DE GRATUÏTAT I AJUDES A L'ESTUDI

DIR3 A10024487
46015 - València
Telèfon: 961970173 - Fax: 961970011
Rang: Servei
Funcions:
  • ·
  • a) L'expedició dels títols i diplomes acadèmics i professionals dels ensenyaments no universitaris la competència dels quals corresponga a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  • b) La gestió i l'actualització del Registre de títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana.
  • c) La gestió de beques i ajudes a l'estudi corresponents a l'alumnat que cursa estudis en centres docents no universitaris.
  • d) La tramitació, l'elaboració de les propostes de resolució i la gestió d'ajudes i de subvencions que corresponguen a l'àmbit funcional del centre directiu.
  • e) La gestió de les subvencions competència del departament destinades a ajudes al finançament del primer cicle d'Educació Infantil.
  • f) L'elaboració de la normativa i l'execució del programa de gratuïtat de llibres de text als centres sostinguts amb fons públics.
  • --