Detall Departament

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

DIR3 A10025343
Telèfon: 012 - Fax: 961209801
Direcció electrònica per a notificacions:
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
 • ADREÇA ELECTRÒNICA PER A NOTIFICACIONS: notificaciones_turisme@gva.es
 • 1. L'Agència Valenciana del Turisme, entitat de dret públic de les previstes en l'article 2.3.a.3.r i article 3.1.c, pertanyent al sector públic instrumental i integrat en el sector públic administratiu, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es denominarà Turisme Comunitat Valenciana.
 • 2. Turisme Comunitat Valenciana conforma l'ens públic de la Generalitat a qui correspon el foment i l'execució de la política turística de la Comunitat Valenciana. Queda adscrit al departament del Consell amb competències en matèria de turisme en els termes que reglamentàriament es determinen.
 • 3. Turisme Comunitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, estarà dotat d'autonomia econòmica i administrativa i es regirà, en l'exercici de les seues funcions, per aquesta llei i les seues normes de desplegament; per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; i per la legislació general que s'hi aplique.
 • Reglamentàriament es desenvoluparan la seua composició, organització, règim jurídic, facultats i funcionament dels seus òrgans.
 • 4. Constitueix l'objecte de Turisme Comunitat Valenciana, com a organisme públic responsable de la governança turística i de l'impuls i execució de la política en matèria de turisme:
 • a) El foment i impuls del turisme ètic definit en el Codi ètic mundial per al turisme.
 • b) La millora de la competitivitat, la qualitat del producte, la innovació tecnològica, la formació i la millora del rendiment del sector turístic valencià.
 • c) El desenvolupament de la promoció, difusió i comunicació de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.
 • d) La planificació i contribució a la vertebració i la dinamització del territori a través dels espais turístics.
 • e) La sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del turisme.
 • f) Qualsevol altre que li siga fixat expressament pel Consell de la Generalitat. Així mateix, impulsarà la col·laboració publicoprivada a través de fórmules de consens, interlocució i diàleg amb les marques i responsables del sector turístic de la Comunitat Valenciana.
 • --
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP : · Alacant: Churruca, 29 · Castelló: Germans Bou, 47 · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I), excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: NURIA MONTES DE DIEGO