Detall Departament

DIRECCIÓ DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

DIR3 A10025345
Telèfon: 012 - Fax: 961209801
dgturisme@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
 • L'Agència Valenciana del Turisme, entitat de dret públic de les previstes en l'article 2.3.a.3.r i article 3.1.c, pertanyent al sector públic instrumental i integrat en el sector públic administratiu, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es denominarà Turisme Comunitat Valenciana.
 • --
 • El director o la directora de l'Agència Valenciana del Turisme serà la persona titular de la dirección general a qué corresponguen les funcions en matèria de turisme.
 • · Correspon a la directora de l'Agència Valenciana del Turisme la direcció, coordinació i govern ordinari de l'Agència i l'exercici de les funcions següents:
 • a) El control i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència.
 • b) Tindre la representació ordinària de l'Agència en totes les seues relacions amb entitats públiques o privades.
 • c) Presidir, en absència del president, les sessions del Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana.
 • d) Presidir, en absència del seu president, les sessions del Comité de Direcció de l'Agència Valenciana del Turisme.
 • e) La resolució de recursos contra els actes dictats pels òrgans de l'Agència que en depenen jeràrquicament.
 • f) El control del compliment de la normativa vigent en matèria turística mitjançant la planificació i coordinació de les campanyes tant informatives com d'inspecció.
 • g) La vigilància, desplegament i aplicació de les normes sobre professions i ensenyaments turístiques.
 • h) La imposició de sancions per infraccions en matèria turística en la forma i quantia establides en les normes que resulten d'aplicació.
 • i) L'adopció de resolucions referents a les sol·licituds d'instal·lació, classificació i obertura d'establiments turístics, registre d'empreses i activitats turístiques i qualsevol altra autorització derivada de la legislació vigent, sense perjuí de la possibilitat de delegació de qualsevol d'estes facultats en els òrgans perifèrics de l'Agència, previstos en l'article 11 del present reglament.
 • j) La representació de l'Agència en l'exercici d'accions i recursos i, també, la representació de l'Agència, com a entitat demandant o demandada davant de qualssevol òrgans jurisdiccionals.
 • k) Formular propostes d'acord i de resolució al president i al Comité de Direcció en assumptes de la seua competència i l'aprovació dels quals siga de la seua competència.
 • l) Aquelles que li delegue el president, amb caràcter permanent o temporal.
 • m) Complir i fer complir els acords del Comité de Direcció.
 • --
Responsable del departament: JOSÉ MANUEL CAMARERO BENÍTEZ