Detall Departament

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ESTRATÈGIA TURÍSTICA TURISME CV

DIR3 A10025349
Telèfon: 961209865 - Fax: 961209801
Rang: Servei
Funcions:
  • ·
  • - Impulsar instruments de definició de la política turística i de planificació estratègica del turisme
  • - Analitzar l'evolució turística basant-se en fonts d'informació estadística i la seua difusió a través de l'Observatori Turístic de la Comunitat Valenciana.
  • - Promoure la investigació i el coneixement en l'àmbit turístic de la Comunitat Valenciana en relació amb les Universitats.
  • - Gestionar l'adaptació del codi Ètic del Turisme a la realitat valenciana, així com implementar mesures encaminades a l'aplicació dels valors continguts en el mateix
  • - Gestionar les convocatòries d'ajudes, incentius i subvencions que li siguen encomanades, dirigides als agents turístics de la Comunitat Valenciana, tramitant i informant els corresponents expedients administratius i convenis de col·laboració.
  • - Prestar assistència tècnica als municipis
  • - Recolzar a empreses i destinacions turístiques promovent la seua excel·lència basant-se en estàndards de qualitat, sostenibilitat i accessibilitat.
  • - Respondre preguntes parlamentàries i preparar compareixences del/la Presidente/a i el/la Director/a - El control i l'execució dels expedients de contractació i convenis relatius a les matèries pròpies del servici.
  • ---