Detall Departament

Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació

DIR3 A10025275
Telèfon: 961208558 - Fax: 961208494
Rang: Servei
Funcions:
  • Li corresponen les funcions següents:
  • a) Tramitar els expedients d’autoritzacions ambientals integrades, així com les seues modificacions i revisions.
  • b) Gestionar el Registre ambiental d’instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
  • c) Revisar les declaracions anuals de les instal·lacions sotmeses al règim d’autorització ambiental integrada, i gestionar el Registre d’emissions i fonts contaminants (PRTR).
  • d) Col·laborar amb altres centres directius per al desenvolupament de les funcions de la seua competència segons se li encomane.
  • e) Aquelles altres que se li encomanen en matèries de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres servicis.
Responsable del departament: PATRICIA COSTELL ROSELLO