Detall Departament

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

DIR3 A10025598
46004 - València
Telèfon: 012
labora@gva.es
Direcció electrònica per a notificacions:
Lloc web: labora.gva.es/va
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
 • ADREÇA ELECTRÒNICA PER A NOTIFICACIONS: notificaciones_labora@gva.es
 • En l'àmbit de l'Orientació Laboral:
 • a) Definir i planificar els programes i les actuacions en l'àmbit de l'orientació laboral.
 • b) Coordinar, mitjançant els corresponents protocols d'actuació, totes les actuacions d'informació i orientació laboral que realitzen tant els Espais Labora com amb altres agents que intervinguen en l'orientació laboral.
 • c) Elaborar metodologies d'orientació i d'itineraris d'inserció laboral, així com els sistemes d'avaluació i qualitat d'aquests.
 • d) Altres funcions que se li encomanen.
 • En l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació:
 • a) Planificar, executar i avaluar els programes i les accions de Formació Professional per a l'Ocupació.
 • b) Prestar assessorament i orientació a la ciutadania en matèria de qualificació professional.
 • c) Gestionar la formació professional per a l'ocupació a través de la xarxa de centres propis o mitjançant la col·laboració amb entitats o centres especialitzats en formació.
 • d) Col·laborar amb el Consell Valencià de la Formació Professional (CVFP) en les matèries que li siguen pròpies.
 • e) Elaboració d'estudis de prospecció de necessitats formatives i de noves professions relacionades amb el territori, la innovació i les noves oportunitats d'ocupació.
 • f) Inscripció i acreditació dels centres i entitats que imparteixen formació professional per a l'ocupació en l'àmbit de la gestió de la Generalitat.
 • g) Autorització de la impartició d'accions formatives no finançades amb fons públics, conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat.
 • h) Facilitar a les empreses de la Comunitat Valenciana la informació necessària per a millorar la qualitat de l'activitat productiva a través de la planificació de la formació professional dels i les treballadores.
 • i) Avaluació, seguiment i control de la qualitat de les accions formatives.
 • j) Acreditació de la formació professional per a l'ocupació, des de totes les seues vies.
 • k) Autorització, seguiment i control de la formació per a l'obtenció dels certificats de professionalitat vinculada als contractes per a la formació i aprenentatge.
 • En l'àmbit del Foment de l'Ocupació:
 • a) Impulsar, desenvolupar i executar els programes de creació d'ocupació estable, vinculats al territori, entre les persones en situació de desocupació, especialment per a les persones pertanyents a col·lectius més desfavorits.
 • b) Promoure l'autoocupació i el foment de l'emprenedoria innovadora.
 • c) Desenvolupament d'accions de foment de l'ocupació en col·laboració amb les corporacions locals i impuls, en el seu cas, de les iniciatives locals d'ocupació i dels acords i pactes territorials per l'ocupació, en col·laboració amb els agents socials i econòmics del territori.
 • d) Garantir la transversalitat en totes les actuacions de LABORA de les polítiques de promoció sociolaboral de les dones i, especialment de les dones víctimes de violència de gènere.
 • e) Qualificació i registre de centres especials d'ocupació, així com d'empreses d'inserció i la gestió d'ajudes a aquestes.
 • En l'àmbit de la intermediació laboral:
 • a) Prestar els serveis d'intermediació laboral a través dels Espais Labora, el Servei Empreses i els centres Labora Formació de titularitat autonòmica, definint una cartera de serveis.
 • Segueix ... veure Decret
 • --
Responsable del departament: ANTONIO GALVAÑ DÍEZ