Detall Departament

Sotssecretaria - Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

DIR3 A10017575
Telèfon: 961247155 - Fax: 961247949
subsecretaria_amcd@gva.es
Rang: Subsecretaria
Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l’article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l’exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • En especial, té atribuïdes les funcions següents:
 • a) Supervisar i remetre els expedients d’assumptes que s’hagen d’elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre informe sobre els assumptes que s’hagen de sotmetre al Consell, al president o a la presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • b) Dirigir i coordinar l’organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la conselleria.
 • c) Donar suport tècnic i coordinar la tramitació dels convenis i acords de col·laboració de la conselleria, així com els que s’hagen de proposar al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • d) Donar suport tècnic i impulsar i coordinar la tramitació de projectes normatius.
 • e) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d’avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i fer el seguiment de l’execució del pressupost.
 • f) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l’àmbit funcional de la Sotssecretaria i d’acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • g) Gestionar el personal de la Conselleria, les despeses de personal i les seues incidències de nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d’elaboració.
 • h) L’exercici de la potestat disciplinària, respecte del personal adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • i) Informar el personal directiu de la conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d’actuació.
 • j) Tramitar i coordinar les consultes davant l’Advocacia General de la Generalitat que assistisca al departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria.
 • k) Tramitar i formalitzar els ingressos que s’originen per les activitats dels diferents centres directius de la conselleria.
 • l) Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d’informació i gestió econòmica de la Conselleria, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l’òptima utilització dels recursos.
 • m) Tramitar els expedients de contractació.
 • n) Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • o) La gestió patrimonial dels béns afectes a la conselleria.
 • p) Realització dels informes i activitat parlamentària.
 • q) Realitzar la supervisió dels projectes, infraestructures i gestió energètica.
 • r) Recopilar i analitzar la documentació, publicacions i estadística departamental.
 • s) Planificar i coordinar la informatització dels procediments de la Conselleria.
 • t) Disposar la publicació, quan corresponga, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d’òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 • u) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • v) Racionalitzar i simplificar els procediments administratius, sense perjuí de les competències que corresponguen a l’òrgan competent en matèria de simplificació administrativa.
 • w) Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s’establisquen en l’àmbit de la conselleria, en compliment de la normativa en vigor i fer-ne el seguiment i vigilància.
 • x) Promoure i coordinar les accions i mesures de protecció de dades de caràcter personal que s’estableixen en l’àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la normativa reguladora de la matèria, i fer-ne el seguiment i vigilància.
Responsable del departament: JUAN MARTÍNEZ CABALLERO