Detalle Departamento

Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries

Telèfon: 961248404 - Fax: 961247468
infraestructures_socials@gva.es

Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de planificació i coordinació de les infraestructures i centres del sistema públic de serveis socials, així com la coordinació i supervisió de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària.
 • Corresponen a la direcció general les competències següents:
 • a) Coordinar i supervisar l’actuació de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària.
 • b) Dissenyar i executar el Pla d’Infraestructures de Serveis Socials
 • c) Garantir l’adequació permanent dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa i impulsar la millora de les seues condicions d’accessibilitat, habitabilitat, sostenibilitat, eficiència i qualitat en la prestació de serveis.
 • d) Secundar i coordinar amb les direccions generals en la cerca d’espais per a la ubicació de nous centres de serveis socials.
 • e) Inscriure en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana les entitats de l’àmbit dels serveis socials.
 • f) Autoritzar i acreditar els serveis i centres de serveis socials en col·laboració amb les direccions generals i territorials competents per raó de la matèria i el territori.
 • g) Proposar i gestionar els contractes de prestació de serveis, subministraments, equipaments i obres dels centres del sistema públic de serveis socials, llevat d’aquells subjectes al règim d’acció concertada i dels d’àmbit de la Direcció General d’Igualtat i de l’Institut de les Dones.
 • h) Exercir la potestat sancionadora prevista en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius.
 • i) Executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l’àmbit funcional del centre directiu i d’acord amb el que s’estableix en les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • j) Exercir les competències del departament en matèria d’infraestructures, manteniment, reforma, adequació i eliminació de barreres arquitectòniques que no siguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.
 • k) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • l) Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d’actuació.
Responsable del departament: MARIA ÀNGELS RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ