Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRENEDORIA I COOPERATIVISME

(CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL)Telèfon: 961209326

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2

46018 - València


Web: cindi.gva.es/va/inicio

Funcions:
.
1. La Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria, el cooperativisme i l'economia social, i la estadística d'interés de la Generalitat.

2. Així mateix, li correspon la gestió dels registres de la Comunitat Valenciana de Cooperatives, de Societats Laborals i d'Entitats de Previsió Social, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació.

3. A més, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria, el cooperativisme i l'economia social que a este efecte es constituïsquen, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

4. Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

---

  • DECRET 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV num 8959 de 24.11.2020)


  • Responsable: Il.lustríssima Sra. MARÍA TERESA GARCÍA MUÑOZ