Detall Departament

SERVEI DE PLANIFICACIÓ AVSRE

DIR3 A10023471
46183 - Eliana, l'
Telèfon: 962759094 - Fax: 962759051
Rang: Servei
Funcions:
 • a) Elaboració, implantació i manteniment de l'operativitat de l'actualització dels plans i procediments de protecció civil d'àmbit autonòmic i assessorament a l'Administració local en l'elaboració dels plans de protecció civil d'àmbit local.
 • b) Elaboració d'informes i assessorament en matèria riscos.
 • c) Gestió de les línies de subvenció i els convenis de col·laboració amb les associacions i agrupacions locals de voluntariat de protecció civil.
 • d) Gestió dels registres autonòmics de plans d'autoprotecció de les activitats amb risc establertes en el Decret 32/2014, del voluntariat de protecció civil del personal dels serveis de bombers de la Comunitat Valenciana i de les distincions de protecció civil.
 • e) Gestió de les aportacions econòmiques de la Generalitat als consorcis provincials de bombers.
 • f) Desplegament normatiu de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, i la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana, en aquelles matèries competència del Servei.
 • g) Coordinació amb l'IVASPE en l'organització i el desenvolupament dels cursos de formació dirigits al personal dels serveis d'emergència.
 • h) Secretaria administrativa de la Comissió de Protecció Civil i Emergències de la Comunitat Valenciana, de la Mesa Sectorial de la Protecció Civil i les Emergències i de la Comissió de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
 • i) Gestió dels expedients de concessió de distincions i condecoracions al mèrit de la protecció civil.
 • j) Convocatòria i assistència tècnica al Gabinet Tècnic de Coordinació dels Serveis de Prevenció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana i assistir-lo tècnicament.
 • k) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
 • ---