Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA

DIR3 A10032732
Telèfon: 961208342 - Fax: 961208494
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • .
  • a) Impuls d'iniciatives competència de la Direcció General.
  • b) Planificació, elaboració i dinamització d'accions i mesures en matèries competència de la Direcció General.
  • c) Supervisió i coordinació de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) en matèries competència de la Direcció General.
  • d) Supervisió i coordinació dels serveis territorials d'habitatge en matèries competència de la Direcció General.
  • e) Inspecció i exercici de la potestat sancionadora en matèries competència de la Direcció General.
  • f) Interlocució, coordinació i subscripció d'acords, convenis i qualssevol altres instruments de col·laboració amb altres administracions públiques competents en matèria d'habitatge i regeneració urbana.
  • g) Avaluació de les polítiques desenvolupades en la Direcció General, concordes amb el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (2016), l'Agenda Urbana Europea (2016) i l'espanyola (2019).
  • --