Detall Departament

ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL EVHA

DIR3 A10032733
46001 - València
Telèfon: 961964700
Lloc web: www.evha.es
Rang: Secretaria autonòmica
Departaments dependents
Funcions:
 • L'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl és una entitat pública empresarial de les previstes en l'article 155.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • L'entitat gaudirà de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, quedant adscrita a la conselleria amb competències en habitatge.
 • a) La construcció i rehabilitació d'habitatges protegits així com l'adquisició d'habitatges en projecte, en execució i acabats i l'adjudicació i contractació de tota classe d'obres, estudis i projectes precisos per a la construcció i rehabilitació d'habitatges en la Comunitat Valenciana d'acord amb els seus plans d'actuació, així com l'administració, conservació i alienació dels habitatges adquirits, construïts o rehabilitats.
 • b) L'adquisició de sòl per qualssevol dels procediments legalment establits a fi de dur a terme actuacions o programes previstos en matèria d'habitatge per la Generalitat així com la gestió d'aquest. A aquest efecte l'Entitat podrà ostentar la condició de beneficiària de l'expropiació.
 • c) La participació en processos urbanístics per a urbanitzar sòl destinat a l'obtenció d'habitatges protegits i en les operacions de remodelació de barris, quan ho requerisquen els programes aprovats pel Consell i sense perjudici de les competències atribuïdes a la conselleria amb competències en habitatge.
 • d) La gestió, conservació, manteniment, explotació i custòdia dels béns que li hagen sigut adscrits o l'administració dels quals li haja sigut atribuïda per la normativa vigent.
 • e) La redacció, adjudicació i contractació de tota classe d'estudis, projectes i obres per a la construcció i rehabilitació d'habitatges protegits en l'àmbit de la Comunitat Valenciana així com per a la conservació, manteniment i explotació dels béns contemplats en l'apartat d anterior.
 • f) La redacció i gestió dels instruments de planejament precisos per a l'execució de programes amb destinació a actuacions urbanitzadores que fomenten l'habitatge social.
 • g) La realització de treballs d'enquesta, valoració, codificació i classificació del patrimoni públic de sòl de la Generalitat per a la formació del seu inventari en els termes establits per la normativa aplicable.
 • h) La gestió, administració, explotació i arrendament no financer d'habitatges de titularitat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl o de tercers així com la gestió i administració de promocions d'habitatges protegits en règim de lloguer d'altres promotors públics que convinguen la seua gestió i administració amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl i l'oferta i posada en el mercat d'habitatges privats que li siguen cedits per a destinar-los al lloguer social.
 • i) La gestió i administració del patrimoni públic d'habitatge de titularitat de la Generalitat en els termes expressats en la legislació vigent o en els convenis que subscriga amb l'Administració de la Generalitat.
 • j) Establir, gestionar i tramitar ajudes i subvencions, en matèria d’habitatge, així com gestionar o col·laborar amb entitats financeres públiques i privades en programes de finançament de construcció d’ha bitatge de protecció pública. (Decret 68/2023, de 12 de maig)
 • La gestió i administració del patrimoni públic d'habitatge de titularitat de la Generalitat a què es refereix el paràgraf anterior s'instrumentarà a través del corresponent contracte-programa que se subscriurà entre la Generalitat, a través de la conselleria competent en habitatge i l'entiitat mateixa, i haurà de ser aprovat pel Consell, a proposta de la conselleria d'adscripció, previ informe favorable de la conselleria o conselleries amb competència en les matèries d'hisenda i de sector públic.
 • El contracte-programa haurà de subjectar-se al que es disposa en l'art. 55 de la Llei 1/2015, i a la legislació aplicable en matèria d'habitatge en la Comunitat Valenciana.
 • ...
Responsable del departament: ERNESTO FERNÁNDEZ PARDO