Detall Departament

SERVEI DE CANALS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

DIR3 A10026359
46010 - València
Telèfon: 961922430
Rang: Servei
Funcions:
 • .
 • a) Gestionar i coordinar l'activitat i el servei dels canals d'atenció a la ciutadania en la Generalitat, dictant per a això les instruccions que siguen necessàries.
 • b) Gestionar les oficines PROP d'atenció presencial a la ciutadania de la Generalitat.
 • c) Coordinar les infraestructures d'atenció a la ciutadania en les oficines PROP i atendre les incidències que es produïsquen relatives als seus mitjans materials i humans, dependents d'aquest servei.
 • d) Impulsar els convenis amb entitats locals per al manteniment d'oficines PROP mixtes i realitzar el seguiment d'aquests.
 • e) Gestionar el servei 012, que inclou els canals de veu, xat de text i videotelefonada en llenguatge de signes, així com els sistemes d'autoprovisió que es desenvolupen per permetre resoldre consultes a l'usuari o la usuària sense intervenció d'agents.
 • f) Gestionar els canals digitals d'atenció a la ciutadania, que inclou la guia PROP electrònica, la bústia ciutadana i el butlletí de novetats PROP de tràmits i ocupació pública, així com altres serveis digitals d'atenció ciutadana i informació administrativa que puguen crear-se en entorns web, xarxes socials o per a terminals mòbils.
 • g) Impulsar millores d'accessibilitat en els canals d'atenció a la ciutadania per a facilitar l'atenció a les persones amb diversitat funcional.
 • h) Col·laborar amb els òrgans de la Generalitat competents en matèria de formació de les empleades i els empleats públics per a la formació de les persones que exerceixen l'atenció directa a la ciutadania.
 • i) Impulsar la creació de xarxes de col·laboració amb serveis d'atenció a la ciutadania d'altres administracions públiques espanyoles i europees.
 • j) Gestionar les funcions assignades a l'òrgan directiu competent en atenció a la ciutadania atribuïdes en el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental o normativa que el substituïsca. En particular, la resposta a les queixes relatives al servei d'informació 012 i al de les oficines PROP que no corresponguen a les direccions territorials.
 • k) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
 • ---
Responsable del departament: JUAN CARLOS GIL JAÉN