Detall Departament

EQUIP DE VERIFICACIÓ I CONTROL TRIBUTARI - CASTELLÓ ATV

DIR3 A10033339
12001 - Castelló de la Plana
Telèfon: 012 - Fax: 964333572
Rang: Servei
Funcions:
  • .
  • a) La gestió i liquidació, així com la resolució dels recursos de reposició contra actes dictats en l'exercici d'aquestes funcions.
  • b) La resolució dels procediments d'imposició de sancions tributàries.
  • c) Aquelles altres funcions relacionades amb les de gestió tributària que li encomane la direcció del Departament de Gestió Tributària o la corresponent direcció adjunta al Departament.
  • ---