Detall Departament

SERVEI DE POLITICA CIENTIFICA

DIR3 A10018270
46015 - València
Telèfon: 961970030
Rang: Servei
Funcions:
  • .
  • a) Elaborar i tramitar les propostes de normativa i convocatòries d'ajuda en matèria de suport al talent investigador.
  • b) Realitzar el seguiment i l'avaluació de les actuacions previstes en els programes operatius i les iniciatives de la Unió Europea en matèria d'I+D+I.
  • c) Gestionar els programes d'inversió en millores i implantació d'infraestructures i equipaments per a la investigació, així com de les infraestructures científiques de caràcter singular.
  • d) Gestionar els convenis i altres instruments de col·laboració en matèria d'investigació científica.
  • e) Impulsar procediments, mitjans i sistemes d'optimització de recursos per a la gestió dels programes de suport a la investigació científica desenvolupats per la Direcció General.
  • f) Qualsevol altra que li siga encomanada en relació amb les matèries que li són pròpies.
  • ---
Responsable del departament: JOSÉ ENRIQUE BUSÓ LLOPIS