Detalle Departamento

SERVEI DE GESTIÓ DEL PROGRAMA I+D+I

46015 - València
Telèfon: 961970824 - Fax: 961970022

Funcions:
  • ·
  • a) Elaborar i tramitar les propostes de normativa i convocatòries d'ajuda en matèria de suport a la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
  • b) Instruir i gestionar els procediments de concessió d'ajudes, beques i subvencions dirigits als subprogrames de promoció de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
  • c) Tramitar i executar els actes de gestió administrativa que li corresponguen en matèria de política científica i investigació.
  • d) Elaborar informes i fer l'anàlisi i el seguiment de les actuacions en matèria d'I+D+I.
  • e) Donar suport juridicoadministratiu en matèria d'I+D+I.
  • f) Qualsevol altra que li siga encomanada en relació amb les matèries que li són pròpies.
  • ---
Responsable del departament: MARIA TERESA PONS GAY