Detall Departament

Direcció General d'Interior

DIR3 A10035592
Telèfon: 961209121 - Fax: 961209093
Rang: Direcció general
Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria d’espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals; i, en la resta de matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, protecció civil, extinció d’incendis i gestió d’emergències, ho farà en virtut de la delegació adoptada d’acord amb l’article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
 • Especialment, li correspon:
 • a) Emetre un informe sobre el compliment de les condicions generals tècniques exigides en els supòsits previstos en l’article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • b) Verificar el compliment de les condicions generals tècniques dels establiments en els supòsits de realització ocasional d’activitats no previstes en el seu títol habilitant.
 • c) Elaborar l’ordre anual de fixació d’horaris de locals i establiments i gestionar i tramitar les resolucions de reducció o ampliació de l’horari de tancament.
 • d) Tramitar els procediments sancionadors en les matèries competència de la Direcció General, llevat que siguen atribuïdes específicament al Servei d’Espectacles i Activitats Recreatives.
 • e) Gestionar el Registre d’Empreses i Establiments previst en l’article 21 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • f) Elaborar els projectes normatius, informes jurídics i estudis en les matèries que són competència de la Direcció General.
 • g) Tramitar l’autorització dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i espectacles taurins d’acord amb la normativa aplicable.
 • h) Tramitar la designació i el nomenament de les persones que exercisquen la presidència, delegació governativa, així com del personal assessor i veterinari en espectacles taurins.
 • i) Tramitar l’autorització de sessions per a menors d’edat.
 • j) Tramitar l’autorització de la celebració de proves esportives, marxes, marxes ciclistes i altres esdeveniments, que són competència de la Direcció General.
 • k) Tramitar l’aprovació i el visat del cartell indicatiu de les condicions específiques d’admissió.
 • l) Organitzar les proves avaluadores del servei específic d’admissió expedir els certificats i gestionar el registre de persones acreditades.
 • m) Tramitar els procediments sancionadors en matèria de festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i espectacles taurins.
 • n) Qualsevol altra que se li encomane amb relació a les matèries que li són pròpies.
Responsable del departament: ARTURO ALEPUZ ARRUÉ