Detall Departament

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI

DIR3 A10023866
46002 - València
Telèfon: 963869200
Direcció electrònica per a notificacions:
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
 • ADREÇA ELECTRÒNICA PER A NOTIFICACIONS: notificaciones_avi@gva.es
 • Corresponen a l'AVI l'exercici de les següents funcions sense perjuí de les que corresponguen a altres entitats integrants del sector públic instrumental:
 • a) Coordinar la gestió dels recursos públics que la Generalitat destine a les polítiques públiques d'innovació.
 • b) Elaborar, revisar i aprovar disposicions, plans i programes en matèria d'innovació, i els seus programes generals, sectorials i horitzontals.
 • c) Avaluar la situació del SVI i l'impacte de les polítiques públiques en aquell.
 • d) Promoure projectes d'interés general en matèria d'innovació.
 • e) Atorgar i gestionar subvencions en les matèries de la seua competència, d'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i la normativa que la desenvolupe.
 • f) Dissenyar estratègies i elaborar i gestionar programes de captació de fons estatals i internacionals, dirigits a la innovació en col·laboració amb la resta de les institucions i entitats responsables de la gestió de fons europeus.
 • g) Informar i assessorar sobre les directrius i els programes dirigits a la captació de fons dels programes d'innovació en l'àmbit estatal i supraestatal, principalment els provinents de la Unió Europea.
 • h) Donar suport a la formació i el creixement de noves empreses de base tecnològica d'alt potencial innovador, capaces de construir el seu negoci, a partir de l'explotació del coneixement i de l'obtenció de resultats dels processos d'investigació i desenvolupament.
 • i) Donar suport a la realització de tasques d'innovació de qualitat, informant i assessorant les entitats que ho requerisquen en matèria de foment de la innovació i elaborant estudis i recomanacions per a aquesta finalitat.
 • j) Desenvolupar instruments concrets capaços d'estimular i recolzar iniciatives i processos de col·laboració entre els principals agents de creació i transferència del coneixement per a promoure àmbits d'excel·lència.
 • ---