Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I MILLORA DE LA QUALITAT

DIR3 A10037063
46010 - València
Telèfon: 961922417
igs@gva.es
Rang: Subdirecció General
Funcions:
 • .
 • 1. La Subdirecció General de la Inspecció General de Serveis i Millora de la Qualitat controla, coordina i supervisa l'execució dels projectes, actuacions, objectius i altres activitats que se li assignen, així com els serveis i les unitats administratives que se li adscriguen.
 • La persona titular de la Subdirecció tindrà la condició d'inspector o inspectora general de serveis.
 • 2. A la Subdirecció General de la Inspecció General de Serveis i Millora de la Qualitat li corresponen les següents funcions:
 • a) La inspecció general de totes les activitats i serveis dels òrgans de l'Administració de la Generalitat, en els termes definits per la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'inspecció general de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, així com vigilar i comprovar que el seu funcionament, així com la gestió dels programes, recursos personals i materials, s'ajusten en tot moment a les normes que siguen aplicables.
 • b) La investigació de la possible existència d'irregularitats i infraccions de la legalitat vigent, i la proposta, si és procedent, de l'adopció de les mesures necessàries per a la correcció de totes les anomalies i deficiències que puguen detectar-s'hi.
 • c) El desenvolupament del sistema i de les actuacions de prevenció i anàlisi per a la detecció de riscos dirigits a evitar l'aparició d'irregularitats i males pràctiques en la gestió administrativa dels òrgans i entitats de la Generalitat.
 • d) L'avaluació, el control i l'anàlisi de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió de les activitats, programes i serveis esmentats, en funció dels objectius finalment aconseguits en relació amb els recursos utilitzats.
 • e) La realització d'avaluacions, anàlisis i diagnòstics de les organitzacions, tant en el seu conjunt, des d'una perspectiva global i integrada, com centrats en alguns dels seus elements concrets, en què se n'analitzarà la idoneïtat, racionalitat i operativitat, tant en relació amb l'estructura administrativa com amb els recursos i els processos, procediments i sistemes de treball i de gestió.
 • f) La gestió i tramitació de les queixes presentades per incompliment del deure de resposta a les queixes i suggeriments per part dels òrgans de l'Administració de la Generalitat.
 • g) El desenvolupament de les actuacions d'investigació i informe que li atribuïsquen els diferents protocols de prevenció davant de l'assetjament laboral, sexual i per raó de sexe, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.
 • h) La coordinació i la gestió de les unitats de resolució de conflictes existents a les províncies d'Alacant, Castelló i València.
 • i) Efectuar el disseny i la implantació de l'avaluació de l'acompliment del treball del personal de l'Administració de la Generalitat, així com la coordinació de la informació sobre absentisme d'aquest personal proporcionada pels òrgans competents en matèria de personal.
 • j) Col·laborar amb els òrgans de la Generalitat competents en matèria de formació del personal empleat públic en la realització de cursos específics relatius a matèries de diagnòstic organitzatiu, programació d'objectius, avaluació i inspecció de serveis, qualitat i millora dels serveis públics.
 • 3. Amb caràcter complementari, la competència de la Inspecció General de Serveis podrà comprendre altres actuacions en relació amb els plans i projectes de millora de la qualitat dels serveis públics, en els termes i amb el grau de participació que s'establisca. De manera concreta, des de la Inspecció General dels Serveis es planificaran i dissenyaran, en coordinació amb la… (veure Ordre 5/2021)
 • ---