Detall Departament

AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI AVPT

DIR3 A10039232
03203 - Elx/Elche
Telèfon: 965695664
avpt_direccio@gva.es
Rang: Secretaria autonòmica
Departaments dependents
Funcions:
 • L'Agència té com a finalitat essencial vetlar per la utilització racional i legal del sòl, d'acord amb el que disposen la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació urbanística.
 • La Generalitat, a través de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, exerceix les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte d'infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, amb el caràcter de competència pròpia en concurrència amb la municipal. Iniciat per la Generalitat en aquests supòsits l'exercici de la seua competència, el municipi haurà d'abstindre's de tota actuació respecte d'aquest assumpte des del moment en què reba l'oportuna comunicació, i remetre a l'Administració autonòmica les actuacions que fins a aquest moment , si és el cas, haguera realitzat.
 • Són funcions de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori:
 • a) La inspecció i vigilància urbanística sobre els actes d'edificació i ús en sòl no urbanitzable. Podran acordar-se, entre d'altres, convenis amb les administracions o departaments responsables de la unitat de la policia nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil i agents mediambientals dependents de la conselleria competent en medi ambient, perquè duguen a terme actuacions d'inspecció, comprovació o labors de manteniment de la seguretat.
 • b) L'adopció de les mesures cautelars previstes en la legislació urbanística, en especial les de suspensió dels actes d'edificació i ús del sòl que es realitzen en sòl no urbanitzable sense les preceptives autoritzacions municipals i autonòmiques o incomplint les condicions de les autoritzacions atorgades.
 • c) L'inici, la instrucció i la resolució dels procediments de restabliment de la legalitat urbanística i dels sancionadors, per infraccions urbanístiques, en ambdós casos per il·lícits comesos en sòl no urbanitzable.
 • d) L'execució forçosa dels actes administratius dictats pels seus òrgans.
 • e) La recaptació de les sancions administratives i de les multes coercitives imposades pels seus òrgans.
 • f) La formulació a les distintes administracions de qualsevol classe de sol·licituds i peticions dels informes que es consideren pertinents per assegurar el millor compliment de la legalitat urbanística.
 • g) La denúncia davant del Ministeri Fiscal i els òrgans de l'ordre jurisdiccional penal dels fets que, de resultes de les actuacions practicades, es consideren constitutius de delicte.
 • h) El requeriment per a l'anul·lació de llicències urbanístiques contràries a la normativa vigent, així com la impugnació davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • i) L'assessorament i assistència als municipis adherits a l'Agència en les matèries de la seua competència, així com la proposta a la conselleria competent en matèria d'urbanisme de modificar o adoptar normes legals o reglamentàries necessàries per al millor compliment de la legalitat urbanística.
 • j) L'exercici de qualsevol altra competència que en matèria de disciplina urbanística corresponga a la Generalitat, segons la legislació urbanística.
 • k) Qualsevol altra funció que li siga expressament atribuïda pel Consell, o li siga delegada o encomanada, així com les que li corresponga exercir en aplicació de la normativa de protecció de la legalitat urbanística.
 • ---
Responsable del departament: SANTIAGO GAMBÍN CANDEL