Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIR3 A10033190
46003 - València
Telèfon: 963868062 - Fax: 963868103
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • a) Preparar i elaborar els projectes normatius en matèria d'administració local.
  • b) Coordinar els assumptes referits al règim jurídic, de personal, organització, béns i serveis de les entitats locals en l'àmbit del que disposa la normativa de règim local.
  • c) Dur a terme l'estudi, informe, gestió i coordinació dels expedients sobre organització territorial.
  • d) Coordinar les competències relatives als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional en el marc de la legislació bàsica i autonòmica.
  • e) Assessorar la persona titular de la Direcció General en la coordinació de l'actuació interna del Consell amb la que duen a terme altres administracions amb competència en matèria de règim local, amb especial referència a la coordinació amb les diputacions provincials.
  • f) Col·laborar en la coordinació de l'activitat de l'Administració de la Generalitat en les províncies d'Alacant i Castelló.
  • g) Coordinar la gestió i actualització de les bases de dades i informació relativa a l'Administració Local de la Comunitat Valenciana.
  • h) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
  • ---