Detall Departament

INSTITUT VALENCIÀ DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

DIR3 A10040812
46015 - València
Telèfon: 960038618
Rang: Servei
Funcions:
 • .
 • a) Col·laborar amb l'Institut Nacional de les Qualificacions en l'estudi d'aquestes qualificacions, en el seu àmbit territorial, amb especial atenció als aspectes qualitatius, en la definició de l'estructura del Sistema Nacional de Qualificacions, així com en la identificació i determinació de les qualificacions que puguen formar part del catàleg.
 • b) Gestionar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el procediment de reconeixement, d'avaluació i de certificació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i aprenentatges no formals i definir el model d'orientació vocacional.
 • c) Promoure la participació i la investigació sobre les qualificacions professionals i l'evolució d'aquestes.
 • d) Analitzar i proposar els criteris que permeten definir la competència professional de les diferents qualificacions professionals.
 • e) Promoure la subscripció d'acords i convenis amb grans empreses i entitats empresarials i socials per al desenvolupament i l'aplicació de les funcions assignades a l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals.
 • f) Proposar criteris que permeten homologar els centres i les entitats per a avaluar i acreditar les unitats de competència de les diferents qualificacions professionals.
 • g) Avaluar la qualitat del Sistema de Qualificacions Professionals i Formació Professional en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 • h) Emetre informes i estudis relacionats amb la formació i la qualificació professional.
 • i) Facilitar la interrelació entre el Sistema Integrat de Qualificació i Formació Professional i el món laboral.
 • j) Impulsar un sistema integrat d'informació i orientació professional i adoptar les mesures necessàries perquè es divulgue en tots els àmbits socials.
 • ...
Responsable del departament: ALBERTO GREGORIO HERRANZ PERIS