Detalle Departamento

SERVEI D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

46015 - València

Funcions:
 • .
 • a) Elaborar els currículums de la Comunitat Valenciana dels títols de Formació Professional, establir els criteris i les orientacions per a desenvolupar-los i aplicar-los, i determinar el perfil del professorat especialista de Formació Professional.
 • b) Ordenar i gestionar els ensenyaments de Formació Professional, incloent-hi els programes de qualificació professional bàsica i la Formació Professional Dual, de manera que es fomente l'autonomia pedagògica dels centres.
 • c) Col·laborar en la determinació i l'adequació dels espais docents destinats a la Formació Professional.
 • d) Promoure l'elaboració de materials didàctics destinats als cicles formatius de Formació Professional i la confecció del catàleg corresponent, així com proposar la compra dels materials i l'equipament necessaris per als centres que imparteixen Formació Professional.
 • e) Implantar i avaluar el sistema d'indicadors de millora i gestió del sistema de Formació Professional, així com la millora en els centres que imparteixen Formació Professional en tots els seus vessants.
 • f) Determinar i implantar programes d'igualtat de gènere i d'inclusió educativa en l'àmbit dels cicles formatius del sistema de Formació Professional.
 • g) Gestionar les diferents ajudes, subvencions i convenis promoguts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
 • h) Crear i mantindre actualitzat el fitxer general de centres de Formació Professional.
 • i) Dissenyar i actualitzar els models d'aprenentatge i les noves competències de les diferents famílies professionals.
 • j) Analitzar i implantar el mapa de centres que imparteixen Formació Professional a la Comunitat Valenciana.
 • k) Impulsar la xarxa de centres integrats de Formació Professional.
 • ...
Responsable del departament: TANIA FERNANDEZ NAVARRO