Detall Departament

Direcció General de Cultura

DIR3 A10046733
46019 - València
Telèfon: 961983400 - Fax: 963874037
Rang: Direcció general
Departaments dependents
Funcions:
  • Exerceix les competències previstes en l’article 70 de la Llei del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic en matèria de conservació, protecció, enriquiment, difusió i foment de la cultura, especialment les polítiques de foment del llibre i la lectura; impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià; patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, i arxius. Entre altres, exercirà les competències següents:
  • a) La promoció, difusió, protecció i foment de la política cultural valenciana, en les matèries de la seua competència i en coordinació i sota la superior direcció de la Secretaria Autonòmica.
  • b) El desenvolupament i estudi de les tradicions del poble valencià, així com l’impuls de les tradicions i institucions tradicionals.
  • c) La promoció i ajuda a la creació literària, a l’activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter anàleg que es desenvolupen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • d) La proposta de convocatòria d’ajudes, subvencions i beques en matèria de promoció cultural, del llibre, la lectura, biblioteques, hemeroteques, arxius i tradicions i institucions tradicionals del poble valencià, així com la gestió d’aquestes.
  • e) L’estudi, enriquiment, conservació i restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, així com l’exercici de les facultats per a la seua vigilància i tutela, inclòs el règim sancionador, d’acord amb el que es preveu en l’ordenament jurídic.
  • f) L’exercici de les competències en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l’Arxiu del Regne i de la resta d’arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.
  • g) L’exercici de les funcions assignades al departament en matèria de depòsit legal i del registre de la propietat intel·lectual de la Comunitat Valenciana.
  • h) La coordinació, seguiment i avaluació en l’àmbit de les arts escèniques, musicals i audiovisuals.
  • i) Qualsevol altra competència que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen les persones titulars de la Conselleria o de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la qual depén.
Responsable del departament: SERGIO ARLANDIS LÓPEZ