Detalle Departamento

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

Telèfon: 961248491 - Fax: 961208483

Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de qualitat i educació ambiental; prevenció i control integral de la contaminació, residus, sòls contaminats, i contaminació atmosfèrica i acústica; intervenció administrativa ambiental; inspecció mediambiental, i canvi climàtic; qualitat de l’aire i protecció del medi ambient atmosfèric.
  • En concret, en l’àmbit de les seues competències la Direcció General de Medi natural i Animal li correspon:
  • a) La restauració ambiental de sòls degradats.
  • b) El desenvolupament de l’agenda 2030 en l’àmbit d’actuació propi de la direcció general, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans o departaments.
  • c) L’elaboració, gestió impulse i execució d’actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables en l’àmbit d’actuació propi de la direcció general, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans o departaments.
Responsable del departament: JORGE BLANCO COLL