Detall Departament

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

DIR3 A10045594
Telèfon: 961248491 - Fax: 961208483
Rang: Direcció general
Funcions:
  • 1. La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres establides en l'ordenament jurídic, en matèria de qualitat i educació ambiental, prevenció i control integral de la contaminació, residus, sòls contaminats, contaminació atmosfèrica i acústica, intervenció administrativa ambiental, inspecció mediambiental, canvi climàtic, qualitat de l'aire i protecció del medi ambient atmosfèric.
  • 2. En concret, en l'àmbit de les seues competències a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental li correspon:
  • a) La restauració ambiental de sòls degradats.
  • b) El desenvolupament de l'agenda 2030 en l'àmbit d'actuació propi de la direcció general, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans o departaments.
  • c) L'elaboració, gestió, impuls i execució d'actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables en l'àmbit d'actuació propi de la direcció general, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans o departaments.
  • 3. S'adscriu a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental el Centre d'Informació i Documentació Ambiental (CIDAM) unitat administrativa les funcions de la qual estan regulades pel Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana.
  • 4. S'adscriu a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) creat pel Decret 195/1987, de 7 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Responsable del departament: JORGE BLANCO COLL