Detall Departament

Secretaria Autonòmica d'Administració Pública

DIR3 A10045652
46010 - València
Telèfon: 961922290
sa_administracionpublica@gva.es
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • Exerceix les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de funció pública, tecnologies de la informació i les comunicacions, atenció a la ciutadania i la Inspecció General de Serveis.
  • Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, duent a terme les competències executives següents:
  • a) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
  • b) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent, o se li assignen reglamentàriament.
Responsable del departament: EMILIA SELVA SACANELLES