Detall Departament

Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament

DIR3 A10045833
Telèfon: 961247603 - Fax: 961247591
dg_inclusionsocial@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de voluntariat, desenvolupament i gestió de la renda valenciana d’inclusió i altres prestacions socials i itineraris d’inclusió social, i gestió dels programes d’acció social de l’IRPF, cooperació al desenvolupament, promoció i defensa dels drets humans i acció humanitària.
 • Corresponen a la direcció general les competències següents:
 • a) Planificar, fer el seguiment i executar el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social.
 • b) Planificar, fer el seguiment i executar programes en matèria d’inclusió social i desenvolupament comunitari.
 • c) Gestionar i impulsar les prestacions socials, en cooperació amb les administracions locals, destinades a la inclusió social, la ruptura generacional de l’empobriment i la redistribució de la riquesa.
 • d) Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables i/o en situació d’exclusió social.
 • e) Coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de les prestacions no contributives d’invalidesa i jubilació (PNC), les prestacions del Fons d’Assistència Social (FAS) i les previstes en la disposició transitòria única del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.
 • f) Coordinar i fer el seguiment dels programes estatals i europeus d’inclusió social, especialment aquells vinculats a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i en situació d’exclusió social.
 • g) Fer el seguiment de l’execució dels expedients de contractació en l’àmbit de les seues competències sense perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguen a la Sotssecretaria.
 • h) Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i associacions mitjançant les quals s’organitzen socialment.
 • i) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • j) Coordinar i impulsar el projecte del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 • k) Efectuar el seguiment, l’avaluació i elaborar el grau d’execució anual del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 • l) Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació dels plans anuals i dels plans estratègics de cooperació internacional al desenvolupament que s’han d’executar en el territori de la Comunitat Valenciana i als països desfavorits.
 • m) Promoure, fomentar, secundar i coordinar el coneixement, l’aplicació i el seguiment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
 • n) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació internacional al desenvolupament, així com efectuar el seguiment, l’avaluació i la justificació posterior per a la millora contínua de les polítiques i intervencions.
 • o) Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta dels agents de la cooperació valenciana, i, si és el cas, efectuar-ne el seguiment i l’avaluació.
 • p) Promoure i coordinar accions de caràcter humanitari, encaminades a previndre i pal·liar els efectes originats pels desastres naturals o provocats per l’ésser humà a conseqüència de guerres o conflictes armats, així com establir relacions de col·laboració amb agents públics o privats, nacionals o internacionals, per a la realització de programes conjunts en aquesta matèria.
 • q) Coordinar amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèria de la seua competència.
 • r) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions d’educació per a la ciutadania global i sensibilització de la societat valenciana, així com el seu seguiment, avaluació i justificació.
 • s) Establir i impulsar actuacions de cooperació per a la protecció de la defensa de drets humans.
 • t) Secundar i promocionar actuacions de cooperació tècnica dirigida a la formació i a la qualificació de recursos humans als països socis.
 • u) Donar suport a la formació, els estudis i les investigacions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació sense perjudici de les competències que puguen correspondre a l’Escola Valenciana d’Administració Pública.
 • v) Elaborar projectes normatius i programes, així com l’esborrany de l’avantprojecte de pressupostos corresponents a les matèries de la seua competència.
 • w) Gestionar i coordinar els òrgans consultius i de participació propis de la seua competència, així com, si és el cas, donar-hi suport tècnic.
 • x) Gestionar i coordinar el Registre d’agents de cooperació internacional al desenvolupament.
 • y) Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes i subvencions en les matèries pròpies de la direcció general, així com el seu seguiment, avaluació i justificació.
 • z) Executar qualssevol altres competències que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d’actuació funcional.
Responsable del departament: PEDRO CARCELLER ICARDO