Detalle Departamento

Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones

Telèfon: 961247614 - Fax: 961247970

Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de promoció de la igualtat entre dones i homes, i reconeixement dels drets de les dones.
 • Corresponen a la direcció general les següents competències:
 • a) Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la promoció de la igualtat de gènere, reconeixement dels drets de les dones.
 • b) Vetlar per l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat i, en particular, previndre conductes discriminatòries contra les dones.
 • c) Coordinar els serveis i programes d’atenció i suport a la igualtat de gènere i lluita contra el masclisme.
 • d) Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d’atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 • e) Dissenyar la política residencial i gestionar el concert social de la seua àrea funcional.
 • f) Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics en l’àmbit de les competències pròpies de la direcció general.
 • g) Coordinar la Xarxa Valenciana d’Igualtat.
 • h) Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.
 • i) Proposar i gestionar contractes de prestació de serveis en l’àmbit residencial i ambulatori de les seues competències.
 • j) Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit.
Responsable del departament: DAVINIA BONO POZUELO