Detall Departament

Comissionat per a la lluita contra la Violència sobre la Dona

DIR3 A10045832
Telèfon: 961247556 - Fax: 961247970
Rang: Direcció general
Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles.
 • Corresponen al Comissionat les següents competències:
 • a) Impulsar, coordinar, planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència sobre la dona i als seus fills i filles.
 • b) Coordinar els serveis i programes de prevenció, atenció i suport a les dones víctimes de violència sobre la dona i als seus fills i filles.
 • c) Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d’atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 • d) Dissenyar la política residencial i gestionar el concert social de la seua àrea funcional.
 • e) Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específic en l’àmbit de les competències pròpies de la direcció general.
 • f) Coordinar la xarxa dels diferents tipus de centres dedicats a l’atenció a les dones víctimes de violència sobre la dona i als seus fills i filles.
 • g) Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.
 • h) Proposar i gestionar contractes de prestació de serveis en l’àmbit residencial i ambulatori de les seues competències.
 • i) Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit.
Responsable del departament: FELIPE GUILLERMO DEL BAÑO FERNÁNDEZ