Detalle Departamento

Direcció General d'Habitatge

Telèfon: 961208310

Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic en matèria d’habitatge.
  • Corresponen a la direcció general les següents competències:
  • a) Estudi i anàlisi de la situació de l’habitatge a la Comunitat Valenciana i de les necessitats dels sectors més desfavorits.
  • b) Elaboració de plans d’ajudes al lloguer i de promoció d’habitatges socials.
  • c) Gestió, ampliació i millora del parc públic d’habitatge de la Generalitat.
  • d) Projectes i actuacions de regeneració urbana; promoció de sòl per a l’edificació d’habitatges i actuacions urbanes relacionades, i actuacions concertades amb les entitats locals en matèria d’habitatge públic, patrimoni, infraestructures i equipaments urbans.
  • e) Gestió de l’atenció a les necessitats d’habitatge de les persones més desfavorides i de les ajudes al lloguer.
  • f) Actuacions en matèria d’arquitectura, disseny i qualitat en l’edificació, amb especial atenció a la sostenibilitat, a la millora de l’accessibilitat i a l’eficiència energètica, petjada ambiental i etiqueta ecològica en l’àmbit de la construcció, així com la col·laboració amb el departament competent en matèria de medi ambient per a la gestió i el reciclatge de residus de la construcció i de la demolició.
Responsable del departament: ANA ISABEL CABALLER ALMELA