Detall Departament

Direcció General d'Administració Local

DIR3 A10045912
46003 - València
Telèfon: 963424687 - Fax: 963868103
Rang: Direcció general
Funcions:
 • Exerceix les funcions de:
 • a) Gestió i execució de la política de la Generalitat en matèria d’Administració local, així com la proposta de normativa en el marc del que disposa el títol VIII de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
 • b) Coordinació de l’actuació del Consell amb la que duen a terme altres administracions públiques amb competència en matèria de règim local, amb especial referència a la coordinació amb les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València d’acord amb el que preveu l’article 66 de l’Estatut d’Autonomia.
 • c) Gestió de totes les competències relatives al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal que la legislació bàsica de funció pública atribueix a les comunitats autònomes.
 • d) Impuls de la racionalització de l’organització territorial i gestió dels procediments relatius a l’organització i demarcació territorial dels municipis de la Comunitat Valenciana, excepció feta dels que corresponguen a altres òrgans per raó del seu caràcter tècnic especialitzat.
 • e) Resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals, de conformitat amb el que es disposa en la normativa de règim local i sobre la base del principi de col·laboració entre administracions públiques.
 • f) Participació, en representació de la Generalitat, en tots aquells òrgans que tenen com a objecte la matèria de règim local, la norma de creació dels quals preveja una participació de la comunitat autònoma, llevat que expressament siga atribuïda a un altre departament, així com la coordinació de l’actuació interna del Consell en tot allò relacionat amb l’administració local.
 • g) Participació en la comunicació i cooperació de la Generalitat amb les administracions locals, sense perjudici d’altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.
 • h) Gestió de totes aquelles funcions en matèria de tutela financera de les entitats locals que la normativa de caràcter bàsic, en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atribueix a les comunitats autònomes.
 • i) Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a les entitats locals.
 • j) Coordinació i informació a les entitats locals dels fons europeus que financen programes locals.
 • k) Promoció d’accions en l’àmbit municipal que atorguen valor afegit a l’acció municipal.
 • l) Impuls, aplicació i seguiment de mesures de lluita contra el despoblament.
 • m) Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a la lluita contra el despoblament.
 • n) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
Responsable del departament: JOSÉ ANTONIO REDORAT FRESQUET