Detall Departament

Direcció General d'Economia

DIR3 A10021229
46003 - València
Telèfon: 961206881 - Fax: 961209565
Lloc web: hisenda.gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
 • Exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana; d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials i de l'impuls de la transformació del model econòmic, estadística i responsabilitat social, així com la promoció de l'economia. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, i promourà els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.
 • Igualment, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
 • Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General d'Economia exerceix, entre altres, les competències següents:
 • a) Realitzar les actuacions necessàries per a l'estudi i avaluació de l'economia valenciana, mitjançant els convenis o instruments jurídics que es consideren necessaris.
 • b) Planificar i establir les directrius per a l'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials en el marc dels instruments estratègics i operatius que s'aproven, a través de qualsevol mitjà jurídic establit en dret.
 • c) Planificar i establir polítiques públiques de promoció i enfortiment de l'economia que fonamenten l'establiment de les línies i incentius vinculades que, en el seu cas, consignen i executen altres òrgans superiors i directius dels diferents departaments del Consell en els seus respectius àmbits competencials.
 • d) Planificar i establir les directrius per a la promoció i el desenvolupament de les polítiques de responsabilitat social, fomentar la seua implantació i divulgació i executar i coordinar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit, afavorint la gestió del Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables.
 • e) Dirigir i facilitar l'elaboració i difusió d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística i l'Institut Nacional d'Estadística, o altres organismes que es consideren convenients.
 • f) Establir les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.
 • g) Dur a terme la inspecció, investigació, instrucció, tramitació, informe i proposta en els procediments en matèria de defensa de la competència, així com les derivades de la condició de punt de contacte per a la unitat de mercat i solució de diferències, de conformitat amb la legislació vigent.
 • h) Impulsar la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, basat en el coneixement, la innovació, la sostenibilitat mediambiental, productiva i social en el marc dels instruments estratègics i operatius per al seu desenvolupament, a través de qualsevol mig jurídic establit en dret.
 • i) Establir i gestionar línies d'ajuda i incentius que, pel seu alt impacte, el seu caràcter transversal i integral, siguen afavoridors de la transformació del model econòmic en les seues dimensions productiva, social i mediambiental, sense perjudici de les atribucions dels òrgans superiors i directius dels departaments del Consell implicats, en els seus respectius àmbits competencials.
 • j) Analitzar i valorar les actuacions relacionades amb la transformació del model econòmic en col·laboració amb les unitats dels departaments del Consell i del sector públic mitjançant les instruccions i directrius que efectue aquesta direcció general.
 • k) Desenvolupar propostes, iniciatives i acords, en col·laboració i coordinadament amb les unitats directives competents en matèria de projectes estratègics i de projectes d'inversió finançats amb fons europeus, que contribuïsquen a l'impuls d'un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.
 • l) Assistir la persona titular de la conselleria en els fòrums i òrgans de participació social i institucional en les matèries competència d'aquesta direcció general.
 • m) Assumir qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Responsable del departament: JOSÉ VICENTE TODOLÍ MASQUEFA