Detall Departament

Secretaria Autonòmica d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia

DIR3 A10047792
Telèfon: 961209208 - Fax: 961209902
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • 1. La persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia, sota la dependència de la persona titular de la conselleria, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assumeix les competències en matèria d'assistència jurídica gratuïta, assistència a les víctimes del delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, col·legis professionals, unions de fet, fundacions, associacions i registres i notariat, dirigint i coordinant el centre directiu i les unitats administratives que se li adscriguen.
  • 2. A la persona titular de la Secretaria Autonòmica li correspon, així mateix, resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions del centre directiu que està sota la seua dependència i els actes del qual no esgoten la via administrativa.
  • 3. De la Secretaria Autonòmica depén la Direcció General d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia.